Zoeken

Algemene voorwaarden

Hieronder vindt U onze algemene voorwaarden. Deze voorwaarden leggen juridisch vast wat de rechten en plichten zijn van ons en van de gebruiker en klant van “Elke dag BBQ”. Deze hebben we proberen te verwoorden in een verstaanbare en leesbare taal.
Hoewel we steeds ons uiterste best doen om al onze klanten tevreden te houden, is het wettelijk verplicht om de voorwaarden in deze vorm te publiceren.
Twijfel je over je rechten of plichten? Heb je een vraag over je bestelling of levering? Heb je vragen of opmerkingen bij deze tekst? Neem dan zeker contact met onze klantenservice. 
Wij gaan ervan uit dat in onderling overleg alles besproken én opgelost kan worden.
De klant staat bij ons op de eerste plaats en we proberen er alles aan te doen om aan uw wensen tegemoet te komen, voor zover dit binnen onze mogelijkheden ligt.

Onze prijzen zijn duidelijk - geen onverwachte kosten.
De prijzen van de producten zijn aangegeven in euro met alle taksen en BTW inbegrepen, uitgezonderd de eventuele verzendingskosten en tenzij anders vermeld.

Elke verhoging van het BTW-tarief in de periode tussen de bestelling en de levering valt ten laste van de Klant.
De producten en prijzen zijn geldig zolang zij vermeld staan op de website, steeds onder voorbehoud van einde voorraad en van onvrijwillige fouten in de titel, omschrijving, prijs en hoeveelheid van het product. Wijzigingen in vorm of uitvoering van een artikel zijn mogelijk, maar verminderen de waarde en de kwaliteit van het artikel niet.
Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor (typ)fouten die in onze aanbiedingen of op onze website voorkomen. De Klant kan geen rechten ontlenen aan onrechtmatige prijsinformatie.
De producten blijven onze eigendom tot we de volledig koopsom definitief ontvangen hebben.

De betaling van je bestelling wordt veilig verwerkt.
Veilig betalen

Als onlineklant wil je de zekerheid dat je veilig kunt betalen. Terecht!
De beveiliging en bewaring van de gegevens van de elektronische betaling gebeurt door de gerenommeerde bedrijven. Zij zijn dan ook verantwoordelijk voor eventuele misbruiken en problemen met uw betaling. https://pay.nl/  is een uiterst betrouwbaar bedrijf met een onberispelijke staat van dienst. Zij hebben bijzonder uitgebreide procedures rond beveiliging en veiligheid. Daardoor garanderen zij een snelle en veilige betaling.

https://pay.nl/ zorgt voor de veilige afhandeling van je betaling en biedt beveiligingsoplossingen die voldoen aan de strenge veiligheidseisen die opgesteld zijn om een veilig netwerk en beveiliging van data en gegevens te garanderen.

Met https://pay.nl/ kun je onmiddellijk je bestellingen betalen. Dat kan via creditcard (Visa of Mastercard), je bankkaart met Maestro-functie, via Bancontact/Mister Cash of via iDEAL (voor onze Nederlandse klanten). Deze service is gratis.

Het hele betalingsverkeer van https://pay.nl/ wordt in een beveiligde web omgeving afgehandeld. Dat zie je aan het adres van de pagina: dat begint met "https://". Dat betekent dat de site beveiligd is volgens SSL-technologie. SSL staat voor Secure Sockets Layer, en het wordt gebruikt voor beveiligde elektronische transacties via het internet. Er wordt gebruik gemaakt van 'public key encryption'-technologie, waarbij de overdracht van data versleuteld plaatsvindt.

Visa en MasterCard

Via https://pay.nl/ kun je veilig online betalen met je Visa- of MasterCard-creditcard. https://pay.nl/ biedt daarbij optimale bescherming van je gegevens door gebruik te maken van "Verified" van VISA™ en MasterCard SecureCode™.

Het veilig aanbieden en afhandelen van je transacties gebeurt uitsluitend onder strikte veiligheidseisen. Dagelijks wordt het https://pay.nl-netwerk/ gescand op diverse veiligheidsrisico's. Alle https://pay.nl-creditcardtransacties/ worden uitgevoerd met ondersteuning van het 3D Secure-programma.

Meer informatie vind je op de website van https://pay.nl/

https://www.pay.nl/

In principe verzenden we je bestelling pas na ontvangst van je betaling. Onze klantenservice kan hiervan uitzonderlijk afwijken. In dit geval is bij niet of niet tijdige betaling van het openstaande bedrag interest verschuldigd zoals in de wet is voorzien. Alle eventuele gerechtelijke kosten en andere kosten van welke aard dan ook die we als gevolg van deze niet tijdige betaling moeten maken, worden doorgerekend. Per verstuurde herinneringsbrief wordt min. 10 euro administratiekosten in rekening gebracht.


Persoonlijke gegevens worden beschermd
Overeenkomstig de wettelijke bepalingen heb je het recht van verzet tegen het gebruik van je gegevens voor Direct Marketing doeleinden, heb je toegang tot alle informatie die wij van jou bijhouden en heb je de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren.

Wij geven nooit persoonlijke gegevens door aan derden.
Je gegevens kunnen wel onder strikte voorwaarde doorgegeven worden om de betaling en verzending van je bestelling te kunnen verzorgen. Zo geven we bijvoorbeeld je adres door aan de koerierdienst om je bestelling te kunnen bezorgen.

We verzenden je bestelling zo snel mogelijk
We kunnen je bestelling versturen binnen de Europese Unie. Buiten België en Nederland wel steeds onder voorbehoud van aanvaarding van de bestelling door ons. De producten worden opgestuurd naar het verzendingsadres dat je opgeeft bij het bestellen (thuisadres of ander adres).

Onze producten worden aangeboden volgens de normen van de Belgische en Europese wetgeving. Hoewel we de grootste zorgvuldigheid in acht nemen en proberen rekening te houden met alle lokale wetgevingen van alle landen waarnaar we verzenden, is de koper verantwoordelijk voor de naleving van de lokale wetgeving.
Wij leveren nooit buiten de Europese Unie. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor zendingen buiten de EU. Het transport en de eventuele bijkomende kosten kunnen nooit verhaald worden op ELKE DAG BBQ.

Door het aanvaarden van het pakket, ga je er mee akkoord dat de bestelling in goede orde is aangekomen. Als je pakket bij de levering beschadigd lijkt, moet je het pakket weigeren en laten terugsturen. De koper weet dat wij niet meer verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de staat van de bestelling zodra het pakket bij de levering aanvaard is van de transportfirma.

Bij een probleem met de levering van je bestelling contacteer je altijd best onze klantenservice. Wij proberen immers steeds een goede oplossing te vinden voor elk mogelijk probleem met de levering van je bestelling.

De op de website aangegeven levertijden gelden slechts als indicatie en niet als bindende termijn. Wij stellen alles in het werk om de aangegeven levertijd te respecteren. Werden de bestelde goederen niet binnen de 30 dagen geleverd, dan kan de overeenkomst als ontbonden worden beschouwd. In dat geval zullen wij de eventueel ontvangen betaling binnen de 7 dagen terugbetalen.
Verzendingskosten: er wordt een deelname in verzendingskosten gevraagd.

Je kopersbescherming (verzakingsrecht)
De consument heeft het recht aan ELKE DAG BQQ mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het artikel of op het sluiten van de overeenkomst.
Neem voor de terugzending steeds contact op met onze klantenservice. We bezorgen je dan snel en eenvoudig een terugzendformulier met etiket en stappenplan. Zo kunnen we je terugzending snel verwerken.
Wanneer je wil afzien van de verkoop kan je dat doen binnen de 14 kalenderdagen die volgen op de levering van je bestelling. De producten moeten dan binnen dezelfde termijn in de oorspronkelijke, onbeschadigde en originele verpakking, samen met alle toebehoren, teruggestuurd worden met het terugzendformulier.
Gezien er het merendeel van onze goederen voedingswaren zijn, kan niet alles worden teruggezonden. Hierop is het verzakingsrecht van 14 dagen niet van toepassing. Elk voedingsproduct is verzegeld, omwille van veiligheidsredenen kan géén enkel voedingsproduct waarvan de verzegeling is verbroken worden teruggenomen.
Binnen de 14 dagen na acceptatie van de terugname zullen wij de eventueel betaalde sommen terugstorten, uitgezonderd de rechtstreekse kosten van levering (verzendkosten die vanaf een bepaald bedrag kunnen wegvallen).

Het verzakingsrecht is niet van toepassing op verpakkingen van voeding of op zakelijke bestellingen (B2B). Onvolledige, beschadigde, door de consument gebruikte of bevuilde goederen worden niet teruggenomen.

De artikelen moeten worden teruggezonden naar ons magazijn:
Elke dag BBQ
Van Eycklaan 11
B- 9990 Maldegem
België

Wij blijven beschikbaar voor vragen en opmerkingen
Voor vragen of informatie voor, tijdens en na het plaatsen van je bestelling kan je onze klanten service steeds contacteren. Wij verbinden ons ertoe je vraag zo snel en correct mogelijk te beantwoorden.

Aansprakelijkheid
Onze producten worden verkocht voor particulier gebruik, niet voor wederverkoop. We kunnen niet verantwoordelijk worden geacht voor het gebruik van onze producten. De informatie op onze site is enkel ter informatie en is niet bedoeld als advies of als gebruikshandleiding.
Wij besteden veel zorg aan de creatie van deze website, maar dat garandeert niet dat de informatie actueel, correct en compleet is. Wij behouden ons het recht om, zonder voorafgaande verwittiging, op gelijk welk tijdstip informatie toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen. Wij kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de schade te wijten aan een rechtstreeks of onrechtstreeks gebruik van de site.
Wij verbinden ons ertoe om de garanties zoals vermeld op onze website zo goed als mogelijk na te leven. Er kan geen resultaatsverbintenis worden gekoppeld aan deze garanties. In geen geval kunnen de garanties aanleiding geven tot het toekennen van een schadevergoeding.

Offertes en bestellingen
Indien een offerte of enig ander aanbod vanwege ELKEDAG-BBQ een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit uitdrukkelijk vermeld.
De offerte of enig ander aanbod vanwege ELKEDAG-BBQ bevat zodanige informatie, dat het voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding ervan zijn verbonden.
ELKEDAG-BBQ maakt op vraag van de klant een offerte op met een uniek bestelnummer op in tweevoud, waarvan de ene voor de klant en de andere voor ELKEDAG-BBQ bestemd is. De klant wordt als de enige verantwoordelijke voor de bestelling en de betaling beschouwd. Indien de bestelling is uitgevoerd door een derde, wordt dit geacht in naam en voor rekening van de klant te zijn gebeurd.

B2B en B2C: Factuur en betaling
De betaling door de klant aan ELKEDAG-BBQ voor de aankoop van een of meerdere producten/diensten geschiedt als volgt :
a. op het ogenblik dat de Klant de bestelling plaatst, brengt de Onderneming het totaal verschuldigd factuurbedrag in rekening. Dit bedrag is op dat ogenblik onmiddellijk verschuldigd en betaalbaar door de klant

b. op het ogenblik dat ELKEDAG-BBQ de Producten/Diensten ter beschikking heeft voor levering aan de klant, brengt ELKEDAG-BBQ het totaal verschuldigde factuurbedrag in rekening. Dit bedrag is verschuldigd en betaalbaar door de klant volgens de modaliteiten vermeld op de factuur.
Elke factuur van ELKEDAG-BBQ aan de klant vermeldt minstens het factuurnummer, de aankoopprijs van de Producten/Diensten en het toepasselijke BTW-tarief.
Tenzij de factuur anders vermeldt, is zij binnen de 14 kalenderdagen na factuurdatum verschuldigd en betaalbaar op het rekeningnummer van ELKEDAG-BBQ met IBAN nr. BE82 7310 5017 7768.

In geval van laattijdige betaling door de klant, zijn nalatigheidsinteresten verschuldigd conform artikel 5, lid 1 van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties (B.S. 07.08.2002). Deze nalatigheidsinteresten beginnen van rechtswege te lopen vanaf de dag na de vervaldag van de verschuldigde factuur, en dus zonder de noodzaak van een voorafgaande ingebrekestelling. De nalatigheidsintrest bedraagt 15% per jaar en wordt gerekend tot op de dag der algehele betaling van de hoofdsom.
In geval van laattijdige betaling door de klant, is ELKEDAG-BBQ tevens gerechtigd op de terugbetaling van de kosten tot invordering conform artikel 6 van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties (B.S. 07.08.2002). De buitengerechtelijke invorderingskosten bedragen 15% van de hoofdsom van de openstaande factuur. De gerechtelijke invorderingskosten zijn gelijk aan de werkelijk door ELKEDAG-BBQ gedragen kosten.

In geval van laattijdige betaling door de klant, wordt daarenboven het verschuldigd bedrag van rechtswege, en dus zonder de noodzaak van een voorafgaande ingebrekestelling, verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% van de hoofdsom, met een minimum van €50,00.
Een betaling wordt steeds aangerekend op de oudste openstaande factuur.

Bij niet-betaling van de factuur kan ELKEDAG-BBQ de diensten van een derde inschakelen voor de invordering van de factuur. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigde saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

In afwijking van artikel 1583 van het B.W. blijft het verkochte goed het eigendom van de verkoper zolang de totale prijs door de koper niet werd betaald.

Indien ELKEDAG-BBQ gedurende korte of langere tijd en al dan niet impliciet afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden heeft toegestaan, doet dit geen enkel afbreuk aan haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden te eisen.

Tot slot

De verkoop waarop de huidige verkoopsvoorwaarden betrekking hebben, is onderworpen aan het Belgisch recht. Je verklaart de huidige Algemene Verkoopsvoorwaarden te hebben gelezen en goedgekeurd vóór je een bestelling plaatst. Het plaatsen van je bestelling en het gebruik van deze website houdt dus de aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden in.

We proberen deze website en deze voorwaarden zo duidelijk en helder mogelijk te maken. Heb je toch nog vragen of opmerkingen? Contacteer dan zeker onze klantenservice.
Contactgegevens
• Mail: info@elkedag-bbq.be
• BTW nummer : BE 0761.628.954
• Telefonisch : 050/71.51.71
• Brief:   Elke Dag BBQ, Van Eycklaan 11 te 9990 MALDEGEM
• Let op: enkel administratief adres, geen bezoekadres of winkel - enkel bezoek mogelijk na afspraak.